โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร เน้นความ                            เป็นไทย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพกำรบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล