โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                  

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๔๖๕ โดยมีขุนคูหา ( สด ดำสนิท ) เป็นผู้ริเริ่มเปิดโรงเรียนนี้ขึ้น โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประถมศึกษา นายอำเภอจักตั้งโดยอาศัยงบประมาณแผ่นดิน เดิมโรงเรียนนี้อาศัยศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ เป็นสถานที่เล่าเรียนตลอดมา สำหรับครูใหญ่และครูที่ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้นั้น ได้มีการแต่งตั้งโยกย้ายกันมาตลอด แต่ไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่นอนได้ มาปรากฏแน่ชัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่า นายเช้า ทัพณรงค์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ได้ขอลาออกจากราชการ และทางราชการได้มีคำสั่งย้าย นายอุบล เจริญวงษ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาเหนือ มาดำรงครูใหญ่แทนเมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๗

          ครั้นปี พ.ศ. ๒๕๐๙ นายธรรมศักดิ์ คำเพ็ญ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ขณะนั้น ได้ขอเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) เพื่อมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวร ตามแบบ ๐๐๘ ขนาด ๔ ห้องเรียน โดยมาปลูกสร้างในที่ดินของโรงเรียนเอง ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๐.๕ วา สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ จึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๐ ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
           เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ทางวัดคูหาสวรรค์ได้มอบศาลาการเปรียญวัด ให้มาปลูกอาคารเรียนอีกหนึ่งหลัง นายอุบล เจริญวงษ์ ครูใหญ่ ร่วมกับกรรมการศึกษา ได้ดัดแปลงอาคารเรียนสร้างเป็น อาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมีขนาดกว้าง ๗ เมตรยาว ๓๒ เมตร โดยไม่ต้องใช้ค่าแรงงานเลย แต่อาคารเรียนที่ได้ยังไม่สมบูรณ์นัก ขาดประตูหน้าต่างและยังไม่ได้เทพื้น
           เมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๓ ทางอำเภอได้อนุมัติเงินภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน ๖,๘๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน ) มาทำฝา และประตูหน้าต่าง แต่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะเงินไม่พอ ต่อมาได้เงินงบพัฒนาภาคเหนือ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มาเทพื้นและดำเนินการต่อประปาเข้าโรงเรียน การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางราชการจึงได้สนับสนุนโรงเรียนอยู่เรื่อย ๆ ทั้งด้านอัตรากำลังครู อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่นบ้านพักครูส้วม ฯลฯ แต่ก็ยังไม่เพียงพอเช่นเดิม ทางโรงเรียนจำเป็นต้องช่วยตนเอง โดย ขอความร่วมมือจากราษฎร ในด้านการเรียนการสอนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปี ๔ จนกระทั่ง ปีการศึกษา ๒๕๑๓ จึงได้ขอขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป . ๗ และมี นักเรียนสำเร็จประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษานี้ ๒๑ คน เป็นชาย ๑๗ คนหญิง ๔ คน และ โรงเรียนก็ได้เปิดทำการสอนเรื่อยมา แม้ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการ จะเพิ่งมามาประกาศเปิดการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ เอาเมื่อปี พ . ศ . ๒๕๑๗ ก็ตาม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทยใหม่เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จึงไม่มีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

            ในปีการศึกษา ๒๕๒๕ ทางราชการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายเฉลิม ลมลอย ตำแหน่งครู ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ช่วยราชการการรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนโอ่งทานราษฎร์บำรุง ให้มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่แทนนายจำปี บูชากูล ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านสันเนินดินแดง และ ในปีนี้เอง นายประเมิน ศรีวรรณะ ครูใหญ่ ได้ขอขึ้นไปช่วยราชการบนสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขาณุวรลักษบุรี และได้มอบหมายงานในหน้าที่ให้ นายเฉลิม ลมลอย ผู้ช่วยครูใหญ่ รักษาการในตำแหน่งต่อไป ต่อมานายเฉลิม ลมลอย ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ทางราชการจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายกมล ขำขาว อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านนาเหนือ มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนได้อนุมัติให้เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ นี้เอง และในปีการศึกษานี้อีกเหมือนกัน นายประเมิน ศรีวรรณะ อาจารย์ใหญ่ซึ่งไปช่วยราชการอยู่บนสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับการกำหนดตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไป ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนจึงว่างลง ทางราชการจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมจิตร พานิช ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเปาะสวอง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เป็นต้นมา
           ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติ ให้ขยายเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก และในปีนี้เอง ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ( ย้าย ) นายสมจิตร พานิช ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองเหมือด และให้นายเฉลย พุทธชาด อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร ( วันครู ๒๕๐๔) มาดำรงตำแหน่ง เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๒๙
           ในปีการศึกษา ๒๕๓๕ ทางราชการได้มีคำสั่งย้าย นายชัยวัฒน์ แสงพิชัย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังพลับมาดำรงค์ตำแหน่งแทนนายเฉลย พุทธชาติ กรณีสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ต่อมาโรงเรียนได้ยุบชั้นเด็กเล็ก โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑-๒ แทน และในปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับจัดตั้งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา
           ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ทางราชการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายนายประทีป สุวรรณาภัย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อกระบาก กรณียายสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งแทน นายชัยวัฒน์ แสงพิชัย เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐
           ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ทางราชการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายนายประทีป สุวรรณาภัย ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ นายธนู น้ำนุช ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑  จนถึง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

          ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นายธีรภัทร  ชาญเชี่ยว  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน

         โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ปัจจุบันมีข้าราชการครูทั้งสิ้น ๑๔ คน  บุคลากร ๓ คน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๗๘ คน โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ รวม ๑๑ ห้องเรียน