โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน( 10 มิถุนายน )

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิ.ย.62)

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 2

10

1

11

 

อนุบาลปีที่ 3

11

7

18

 

รวมระดับอนุบาล

21

8

29

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

13

9

22

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

8

7

15

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

11

3

14

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

4

9

13

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

6

8

14

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

6

10

16

 
       

 

    มัธยมศึกษาปีที่ 1

    มัธยมศึกษาปีที่ 2

    มัธยมศึกษาปีที่ 3

21

7

3

1

15

6

22

22

9

 

รวมระดับมัธยมศึกษา

31

          22

53

 

รวมทั้งสิ้น

100

76

176