โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์

ที่

ชื่อ สกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1.

นายเช้า ทัพณรงค์

2507-2507

2.

นายอุบล เจริญวงษ์

2507-2525

3.

นายเฉลิม ลมลอย (รก.)

2525-2525

4.

นายกมล ขำขาว (รก.)

2526-2527

5.

นายสมจิตร พานิช

2527-2529

6.

นายเฉลย พุทธชาด

2529-2535

7.

นายชัยวัฒน์ แสงพิชัย

2535-2540

8.

นายประทีป สุวรรณาภัย

2540-2551

9.

นายธนู น้ำนุช

2551-2554

10.

นายธีรภัทร  ชาญเชี่ยว

  2554-ปัจจุบัน