โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายปราโมทย์    ศรศิลป์

ประธานกรรมการ 

2.

นายวัฒนา   ศรีวิไล

รองประธานกรรมการ  

3.

นายชงค์   บุญมี

กรรมการ  

4.

นายบุญเชิด   ฤทธิ์อ้น

กรรมการ  

5.

นายอดิศักดิ์   โกสุม

กรรมการ  

6.

นางละมัย  คำสี

กรรมการ  

7.

นางวัชรี  ขำขาว

กรรมการ  

8.

พระอธิการกล้า  ปณีตธัมโม

กรรมการ  

9.

นายธีรภัทร   ชาญเชี่ยว

กรรมการและเลขานุการ