โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

1.

เด็กชายนิพพิชฌน์   บุญมา

ประธานนักเรียน

2.

เด็กชายกฤษดา   ระยับ

รองประธาน  

3.

เด็กหญิงบุษรา   ดำสนิท

รองประธาน  

4.

เด็กหญิงวรณิกา  เผือกแผ้ว

กรรมการ  

5.

เด็กหญิงแพรรวา   ประพัฒโพ

กรรมการ  

6.

เด็กหญิงแพรวดาว   บัวคำ      

กรรมการ  

7.

เด็กหญิงอาทิตยา   ชมชาติ

กรรมการ  

8.

เด็กหญิงเมธาวี   บุตรเทศ     

กรรมการและเลขานุการ