โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์จัดการศึกษาภาคบังคับเป็นเลิศ เชิดชูความเป็นไทย และใส่ใจวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง