โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
พันธกิจ
พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นความเป็นไทย       และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล