โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับทุกคนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเน้นความเป็นไทย

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สถานศึกษา เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาภาคบังคับสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล