โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ประเด็นนโยบาย
ประเด็นนโยบาย
ประเด็นนโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ประเด็นนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ประเด็นนโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นนโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                                                 และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ประเด็นนโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ