โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  สพป.กำแพงเพชร เขต 2

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 

 

   
   

 

 

 

 

11 ส.ค. 25ุ62

จัดกิจกรรมวันแม่

ครูทุกคน

 ก.ย. 2562

ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(ประเมินตนเอง พร้อมผลงาน 1 เล่ม เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

ครูทุกคน

 ก.ย. 2562

พิจารณาเลื่อนขั้นข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ

คณะกรรมการ

 

จัดงานเกษียณระดับกลุ่ม

คณะกรรมการ

 29-30 ก.ย. 2562

ประเมินธุรการโรงเรียนตามแบบประเมิน

คณะกรรมการ

11-4 ต.ค.2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1  

ต.ค. 2562

นักเรียนสอบแก้ตัว

ครูประจำวิชา

 

ต.ค. 2562

ส่ง ปพ.5

(อนุบาลส่ง ผอ.)

(ป.1-ป.ส่ง อ.วันนา)

(ม.1-ม.ส่ง ผอ.)

ตรวจสอบ  รวบรวมส่ง ผอ.ลงนาม

วิชาการ

10 ต.ค. 2562

ส่งรายงานโครงการ/กิจกรรม/สรุปผลการดำเนินการตามโครงการประจำภาคเรียนที่ 1

ครูทุกคน

10 ต.ค. 2562

ประกาศผลสอบ(เป็นเกรด และจัดลำดับคะแนน)

ครูประจำชั้น/ประจำวิชา

10 ต.ค. 2562

ประชุมข้าราชการครู และบุคลกรก่อนปิดภาคเรียน

ผอ.

12-31 ต.ค. 25ุ62

ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

 

29-31ต.ค. 2562

- เตรียมความพร้อม จัดชั้นเรียน

ครู-นักเรียนทุกคน

พ.ย.2562

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

ครูทุกคน

8 ต.ค.2562

คัดศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม     

 

5 ธ.ค. 2562

ร่วมถวายพระพร

ครูและบุคลากร

21-23 ธ.ค. 2562

ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ(สุโขทัย)

 

 

 

 

11 ก.พ.2563 

สอบ RT ป.1

 

4 มี.ค. 2563

การสอบ NT ป.3    

 

ก.พ. 2563

การสอบ O-NET ป.

 

1-2 ก.พ. 2563

การสอบ O-NET ม.3    

 

 มี.ค. 2563

การสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของ สพฐ.

- ป.2 สอบภาษาไทย

- ป.4-5 สอบภาษาไทย/คณิต/วิทย์

- ม.1-2 สอบภาษาไทย/คณิต/วิทย์/สังคม/อังกฤษ

     นำมาคิดร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี