โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  สพป.กำแพงเพชร เขต 2

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 

22-24 มิ.ย. 2559

เข้าค่ายลูกเสือป้องกันยาเสพติด ร.ร.ขยายโอกาส ณ แก่งเกาะใหญ่

อ.นเรศ, อ.พะเยาว์

23 มิ.ย. 2559

อบรมค่านิยม 12 ประการ ณ ร.ร.วชิรสารศึกษา

 

29 มิ.ย.ถึง 1 ก.ค. 2559

เข้าค่ายลูกเสืออำเภอขาณุ ณ ร.ร.คีรีวงษ์วัฒนา

 

11 ส.ค. 2559

จัดกิจกรรมวันแม่

ครูทุกคน

12 ก.ย. 2559

ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(ประเมินตนเอง พร้อมผลงาน 1 เล่ม เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

ครูทุกคน

14 ก.ย. 2559

พิจารณาเลื่อนขั้นข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ

คณะกรรมการ

 

จัดงานเกษียณระดับกลุ่ม

คณะกรรมการ

 29-30 ก.ย. 2559

ประเมินธุรการโรงเรียนตามแบบประเมิน

คณะกรรมการ

3-4 ต.ค. 2559

สอบประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น

ต.ค. 2559

นักเรียนสอบแก้ตัว

ครูประจำวิชา

 

ต.ค. 2559

ส่ง ปพ.5

(อนุบาลส่ง ผอ.)

(ป.1-ป.ส่ง อ.วันนา)

(ม.1-ม.ส่ง ผอ.)

ตรวจสอบ  รวบรวมส่ง ผอ.ลงนาม

วิชาการ

ต.ค. 2559

ส่งรายงานโครงการ/กิจกรรม/สรุปผลการดำเนินการตามโครงการประจำภาคเรียนที่ 1

ครูทุกคน

ต.ค. 2559

ประกาศผลสอบ(เป็นเกรด และจัดลำดับคะแนน)

ครูประจำชั้น/ประจำวิชา

ต.ค. 2559

ประชุมข้าราชการครู และบุคลกรก่อนปิดภาคเรียน

ผอ.

10-31 ต.ค. 2559

ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559

 

29-31ต.ค. 2559

- เตรียมความพร้อม จัดชั้นเรียน

ครู-นักเรียนทุกคน

พ.ย.2559

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

ครูทุกคน

 พ.ย.2559

การสอบ Pre  O-NET    

 

5 ธ.ค. 2559

ร่วมถวายพระพร อบต.บ่อถ้ำ

ครูและบุคลากร

 ธ.ค. 2559

ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ

 

 ธ.ค. 2559

เข้าค่ายลูกเสือกลุ่ม ณ ร.ร.บ้านหนองบอน

 

 ธ.ค. 2559

กีฬากลุ่ม ณ ร.ร.ชุมชน

 

 ก.พ. 2560

การสอบ NT ป.3    

 

 ก.พ. 2560

การสอบ O-NET ป.(สัดส่วนคะแนน 50/50)  5 วิชาหลัก

 

 ก.พ. 2560

การสอบ O-NET ม.3    (สัดส่วนคะแนน 50/50) 5 วิชาหลัก

 

 มี.ค. 2560

การสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของ สพฐ.

- ป.2 สอบภาษาไทย

- ป.4-5 สอบภาษาไทย/คณิต/วิทย์

- ม.1-2 สอบภาษาไทย/คณิต/วิทย์/สังคม/อังกฤษ

     นำมาคิดร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี