โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
คณะผู้บริหาร

นายธีรภัทร ชาญเชียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนเรศ คชฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสายชั้นมัธยม

นางวันนา มีมุข
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวเบญจมาศ แหลมจริง
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ