โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพะเยาว์ คชฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจำนวน ดำสนิท
ครูผู้ทรงคุณค่า

สุภาวดี สมัครเขตรการ
ครูผู้ช่วย