โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพะเยาว์ คชฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

สุภาวดี สมัครเขตรการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวกิตติธร รอดขาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวมณีรัตน์ สุภาบุตร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม