โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิวัฒน์ เจริญวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนเรศ คชฤทธิ์
ครู คศ.2 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)