โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนเรศ คชฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวันนา มีมุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายธีระพงษ์ ขำขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0